[1]
ยะสุคำ ธ. and สุภาษร ศ. 2013. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 14, 2 (Jun. 2013), 23–34.