(1)
Prawang, N.; Intanate, N. . THE STUDY OF RATERS’ CHARACTERISTICS ON LANGUAGE WRITING ABILITY BY THE SECONDARY SCHOOLING: การศึกษาคุณลักษณะของผู้ตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนความเรียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. J. Edu. NU. 2020, 22, 78-87.