(1)
Trakulmyakee, N. LEARNING OUTCOMES OF RESEARCH-BASED LEARNING ON CONTENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATION: ผลการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัยในหัวข้อการจัดการความรู้ในองค์กร. J. Edu. NU. 2020, 22, 129-138.