(1)
มหาวิทยาลัยนเรศวรว. กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. J. Edu. NU. 2016, 18, PDF.