(1)
ขุนกอง ก.; วัฒนาธร อ. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. J. Edu. NU. 2016, 18, 1-13.