(1)
สอนภักดี บ.; ชาตรูประชีวิน ฉ.; แช่มช้อย ส. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล. J. Edu. NU. 2016, 18, 99-113.