(1)
บุญยัง ป.; ศรีแสนยงค์ ส.; สิงห์ลพ ส. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. J. Edu. NU. 2016, 18, 223-237.