(1)
Jaijan, N.; Kaewurai, W.; Wiboonrungsan, S. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการพิพาทเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. J. Edu. NU. 2017, 19, 194-207.