(1)
จิระวรพงศ์ ป. เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน. J. Edu. NU. 2013, 12, 189-194.