(1)
สิทธิวงศ์ ท.; จิระวรพงศ์ ป.; สติมั่น อ.; บุญลือ ส. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา. J. Edu. NU. 2013, 14, 71-80.