ฉบับเต็ม. (2021). Full Issue. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 23(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/247045