มหาวิทยาลัยนเรศวรว. (2016). กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), PDF. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66575