ขุนกอง ก., & วัฒนาธร อ. (2016). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(4), 1–13. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943