สอนภักดี บ., ชาตรูประชีวิน ฉ., & แช่มช้อย ส. (2016). รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(4), 99–113. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960