บุญยัง ป., ศรีแสนยงค์ ส., & สิงห์ลพ ส. (2016). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(4), 223–237. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976