กลิ่นเจริญ ช., & ธนิศาเดชาภัค จ. (2013). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 133–138. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9305