จิระวรพงศ์ ป. (2013). เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 189–194. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310