สิทธิวงศ์ ท., จิระวรพงศ์ ป., สติมั่น อ., & บุญลือ ส. (2013). การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 14(3), 71–80. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9350