ยะสุคำ ธ., & สุภาษร ศ. (2013). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 14(2), 23–34. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9366