มหาวิทยาลัยนเรศวรว. กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, v. 18, n. 3, p. PDF, 9 Sep. 2016.