ขุนกอง ก.; วัฒนาธร อ. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 1–13, 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943. Acesso em: 2 dec. 2022.