สอนภักดี บ.; ชาตรูประชีวิน ฉ.; แช่มช้อย ส. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 99–113, 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960. Acesso em: 2 dec. 2022.