บุญยัง ป.; ศรีแสนยงค์ ส.; สิงห์ลพ ส. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 223–237, 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976. Acesso em: 2 dec. 2022.