กลิ่นเจริญ ช.; ธนิศาเดชาภัค จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 133–138, 2013. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9305. Acesso em: 2 oct. 2022.