จิระวรพงศ์ ป. เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 189–194, 2013. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310. Acesso em: 4 oct. 2022.