สิทธิวงศ์ ท.; จิระวรพงศ์ ป.; สติมั่น อ.; บุญลือ ส. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 71–80, 2013. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9350. Acesso em: 8 dec. 2022.