ยะสุคำ ธ.; สุภาษร ศ. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 23–34, 2013. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9366. Acesso em: 30 jan. 2023.