มหาวิทยาลัยนเรศวรวารสารศึกษาศาสตร์. 2016. “กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18 (3), PDF. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66575.