ขุนกอง กาญจนมาโนชญ์, and วัฒนาธร อมรรตัน์. 2016. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18 (4):1-13. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943.