สอนภักดี บุญเพิ่ม, ชาตรูประชีวิน ฉลอง, and แช่มช้อย สุกัญญา. 2016. “รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18 (4):99-113. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960.