บุญยัง ประภาพันธ์, ศรีแสนยงค์ สพลณภัทร์, and สิงห์ลพ สมสิริ. 2016. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18 (4):223-37. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976.