กลิ่นเจริญ ชาดา, and ธนิศาเดชาภัค จารุชา. 2013. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 12 (3):133-38. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9305.