จิระวรพงศ์ ประหยัด. 2013. “เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 12 (3):189-94. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310.