สิทธิวงศ์ ทิพรัตน์, จิระวรพงศ์ ประหยัด, สติมั่น อนิรุทธ์, and บุญลือ สุรพล. 2013. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 14 (3):71-80. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9350.