มหาวิทยาลัยนเรศวรว. (2016) “กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), p. PDF. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66575 (Accessed: 13June2021).