ขุนกอง ก. and วัฒนาธร อ. (2016) “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(4), pp. 1–13. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943 (Accessed: 2 December 2022).