สอนภักดี บ., ชาตรูประชีวิน ฉ. and แช่มช้อย ส. (2016) “รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(4), pp. 99–113. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960 (Accessed: 2 December 2022).