บุญยัง ป., ศรีแสนยงค์ ส. and สิงห์ลพ ส. (2016) “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(4), pp. 223–237. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976 (Accessed: 2 December 2022).