กลิ่นเจริญ ช. and ธนิศาเดชาภัค จ. (2013) “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), pp. 133–138. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9305 (Accessed: 2 October 2022).