จิระวรพงศ์ ป. (2013) “เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), pp. 189–194. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310 (Accessed: 3 October 2022).