สิทธิวงศ์ ท., จิระวรพงศ์ ป., สติมั่น อ. and บุญลือ ส. (2013) “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 14(3), pp. 71–80. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9350 (Accessed: 28 November 2022).