ยะสุคำ ธ. and สุภาษร ศ. (2013) “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”, JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 14(2), pp. 23–34. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9366 (Accessed: 30 January 2023).