[1]
มหาวิทยาลัยนเรศวรว., “กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”, J. Edu. NU., vol. 18, no. 3, p. PDF, Sep. 2016.