[1]
ขุนกอง ก. and วัฒนาธร อ., “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”, J. Edu. NU., vol. 18, no. 4, pp. 1–13, Nov. 2016.