[1]
สอนภักดี บ., ชาตรูประชีวิน ฉ., and แช่มช้อย ส., “รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล”, J. Edu. NU., vol. 18, no. 4, pp. 99–113, Nov. 2016.