[1]
บุญยัง ป., ศรีแสนยงค์ ส., and สิงห์ลพ ส., “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD”, J. Edu. NU., vol. 18, no. 4, pp. 223–237, Nov. 2016.