[1]
P. Katkarn, S. Srisanyong, and S. Singlop, “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”, J. Edu. NU., vol. 19, no. 1, pp. 77–89, Mar. 2017.