[1]
N. Jaijan, W. Kaewurai, and S. Wiboonrungsan, “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการพิพาทเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, J. Edu. NU., vol. 19, no. 1, pp. 194–207, Mar. 2017.