[1]
จิระวรพงศ์ ป., “เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน”, J. Edu. NU., vol. 12, no. 3, pp. 189–194, Jun. 2013.