[1]
สิทธิวงศ์ ท., จิระวรพงศ์ ป., สติมั่น อ., and บุญลือ ส., “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา”, J. Edu. NU., vol. 14, no. 3, pp. 71–80, Jun. 2013.